Termeni și condiții

1. Definiții – în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

CMEVO DIGITAL S.R.L. – persoană juridică număr înmatriculare la Registrul Comerțului J40/11047/2020, CUI 43006856, având calitatea de prestator.
contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
achizitor – persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un cont în site.
site – platformă gazduită la adresa web customenu.ro și subdomeniile acestuia.
cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite accesul în site.
preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
servicii – activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

2. Obiectul principal al contractului


Prestatorul se obligă să ofere servicii digitale, ce constau în accesul la platforma customenu.ro în scopul configurării meniului electronic pentru restaurant, în perioada convenită, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

3. Prețul contractului

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil de către achizitor este de 10 RON sau 30 RON, pe lună, în funcție de pachetul ales. În primele 30 de zile de la încheierea prezentului contract, achizitorul beneficiază de acces gratuit la platformă.

4. Durata contractului

Contractul intră în vigoare la data semnării de către ultima parte şi îşi produce efectele până la îndeplinirea integrală a tuturor obligaţiilor contractual.. Achizitorul are posibilitatea de a denunța unilateral contractul, fără costuri suplimentare, în primele 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia. În cazul în care denunțarea are loc după expirarea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului, achizitorul are obligația de a achita integral contravaloarea serviciilor prestate în luna în cursul căreia intervine denunțarea.

5. Obligațiile prestatorului

5.1. Prestatorul are obligația de a oferi acces achizitorului la platformă, în condițiile stabilite prin prezentul contract, în cel mai scurt timp posibil, de la intrarea în vigoare a prezentului contract.
5.2. Prestatorul se obligă să remedieze în termen de 24 de ore de la notificare, defecțiunile, avariile și disfuncționalitățile în funcționarea serviciilor, datorate funcționării necorespunzătoare a platformei sau echipamentelor aflate în proprietatea sa.
5.3. Prestatorul se obligă ca facturarea să se realizeze în data de … a fiecărei luni.
5.4. Prestatorul nu poate subcontracta obiectul prezentului contract.

6. Obligațiile achizitorului

6.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, după o notificare prealabilă transmisă cu cel puțin o zi înaintea sistării serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp.
6.2. Achizitorul are obligația de a încărca pe platforma pusă la dispoziție de către prestator datele necesare (produsele din meniu, categoriile și subcategoriile produsului), asupra cărora își asumă integral răspunderea. Dacă achizitorul are nevoie de suport tehnic pentru utilizarea platformei, acesta va fi acordat contra cost de către prestator.

7. Penalități, daune-interese

7.1. În cazul în care, din vină sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului de 1%/zi pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
7.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 de zile de la expirarea perioadei convenite, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 1%/zi pentru fiecare zi întârziere, din valoarea plății neefectuate.

8. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

9. Forța majoră

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

10. Amendamente

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

11. Soluționarea litigiilor

Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

12. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

13. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, prezentul contract, în limba română, în două exemplare originale, unul pentru achizitor și unul pentru prestator.